БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ НАД 49.99 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С използването на сайта www.kucheshkidrehi.com, Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни  без предупреждение.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през електронен магазин www.kucheshkidrehi.com, собственост на „ЛМ ФЕШЪН” ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между„ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента. „ЛМ ФЕШЪН” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Клиентът е длъжен да се съобразява и спазва настоящите Общи Условия. Общите условия за покупко-продажба чрез уеб сайта www.kucheshkidrehi.com са валидни и обвързват клиента, след като последният е отбелязал съгласието си в полето “Съгласен съм с общите условия” преди натискане на бутона „Продължи” при регистрацията си в същия сайт.

„ЛМ ФЕШЪН” ООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите „Общи Условия” без предупреждение. При промени в настоящите „Общи Условия” Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес kucheshkidrehi@gmail.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия” не засягат отношенията между Клиента и „ЛМ ФЕШЪН” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

I. Общи разпоредби

 По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

 

1. „ЛМ ФЕШЪН” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204203797,със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Заводска 2 , предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.kucheshkidrehi.com

2. „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уебстраници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.

3. www.kucheshkidrehi.com е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „ЛМ ФЕШЪН” ООД

4. „ Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www.kucheshkidrehi.com  и е изразило съгласие с настоящите Общи Условия.

6. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД.

7. „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта стоки.

8. „Профил на клиента” е отделна част в сайта, съдържаща информация за клиентa, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на е-mail и парола. В профила си, клиентът може да проследи всички свои заявки и договори, сключени с „ЛМ ФЕШЪН” ООД

9. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

10. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

11. Непреодолима сила по смисъла на тези Общи условия е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договор за покупко-продажба между „ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента, което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения.

12. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

13. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място

14. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.

 

II. Предмет

Чл. 2. „ „ЛМ ФЕШЪН” ООД предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.

Чл. 2.1. Срещу предоставените от „ЛМ ФЕШЪН” ООД стоки, клиентът заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД

Чл. 2.2. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, „ЛМ ФЕШЪН” ООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД.

 

III. Създаване на профил в сайта

Чл. 3. Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с „ЛМ ФЕШЪН” ООД.

Чл. 3.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.

Чл. 3.2. При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна..

Чл. 3.3. В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между „ЛМ ФЕШЪН” ООД и клиента и валидното извършване на заявки, „ЛМ ФЕШЪН” ООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта.

Чл. 4. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта.

Чл. 4.1. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.

Чл. 4.2. С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от „ЛМ ФЕШЪН” ООДза целите на настоящите общи условия.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

 

IV. Съгласие с общите условия и извършване на заявка

Чл. 5. Клиентът изразява съгласието си с общите условия чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Чл. 5.1. Със записването на изявлението по предходния член от „ЛМ ФЕШЪН” ООД електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 5.2. Преди да извърши изявлението по чл. 5. клиентът има право да извършва промени във въведението от него данни.

Чл. 5.3. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по чл. 5 следва да се извършви от законния представител на юридическото лице или от упълномощено от него лице.

Чл. 5.4. В случай на уговорени индивидуални условия между клиент и „ЛМ ФЕШЪН” ООД които са различни от настоящите общи условия, предимство за страните имат индивидуално уговорените условия.

 

Чл. 6. След като се регистрира клиентът има право да извършва заявки, като натисне бутона „Вход”, , след което въвежда валидни e-mail и парола.

Чл. 6.1. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

1. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Добави”;

2. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

3. посочване на данните на клиента /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/.

4. натискане на бутона “Потвърди”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, клиентът може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

5. В случай че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „ЛМ ФЕШЪН” ООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

Чл. 6.2. След получаване на заявката, „ЛМ ФЕШЪН” ООД изпраща на клиента потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно:

1. информация за основните характеристики на заявената стока;

2. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

3.стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена;

4. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

Чл. 6.4. В случай че „ЛМ ФЕШЪН” ООД  няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока,„ЛМ ФЕШЪН” ООД уведомява незабавно Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „ЛМ ФЕШЪН” ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

 

V. Действие на договора

Чл.7. Договорът между клиента и „ЛМ ФЕШЪН” ООД  се сключва на български език и поражда действие за страните от момента, в който е извършено потвърждението по чл. 6.2. от страна на „ЛМ ФЕШЪН” ООД.

Чл. 8. В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация или в срок от 14  /четиринадесет/ дни от датата на получаване на стоката да се откаже от договора.

Чл. 8.1. Дефектна стока съгласно предходния член е дреха, която е скъсана или с видими дефекти, чиито цип не работи, с липсващо копче.

Чл. 8.3. При отказ по предходния член, клиентът се задължава да върне стоката на адрес: гр. Пазарджик, ул. Заводска 2, тел. + 359 876 644 006.

Чл. 8.4. Клиентът се задължава в срока по чл. 8. да се грижи за получената стока и да не допуска стоката да бъде унищожена или повредено нейното качество

Чл. 8.5. В случай че клиентът упражни правото си на отказ по т. 8, „ЛМ ФЕШЪН” ООД се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.

 

VI. Цени и начин на плащане

Чл. 9. Всички цени в сайта на  „ЛМ ФЕШЪН” ООД са обявени в български левове и с включен ДДС, в случай че такъв се дължи.

9.1. Посочените цени са за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката.

Чл. 10. Цената, начина на плащане на разходите по транспортиране на поръчаната стока са определени в  раздел „Доставка" и "Плащане”

 

VII. Доставка и предаване на стоката

Чл. 11. „ЛМ ФЕШЪН” ООД се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес за доставка в следните срокове:

1. в срок до 3 /три/ работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 6.2. -  за територията на Република България.

Чл. 11.1. „ЛМ ФЕШЪН” ООД  се задължава да доставя стоката опакована подходящо според нейния вид и транспорта за доставката й.

Чл. 12. Стоката се предава на клиента или на упълномощено от него трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват всички придружаващи я документи.

 

VIII. Права и задължения на „ЛМ ФЕШЪН” ООД

Чл. 13. „ЛМ ФЕШЪН” ООД се задължава:

1. Да достави заявената стока в сроковете съгласно настоящите общи условия

2. Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.

3. Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на стоките и услугите в сайта.

Чл. 14. „ЛМ ФЕШЪН” ООД има право:

1. Да преустановява достъпа на клиенти до сайта, както и да прекратява регистрацията им при условията на чл. 3.4., както и в случай на неправомерен достъп на клиент до информация в сайта.

2. Да изпраща търговски съобщения до клиенти.

 

IX. Права и задължения на клиента

Чл. 15. Клиентът се задължава:

1. да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на стока;

2. да заплати цената на заявената от него стока и разходите по доставката, в случай че последните са дължими;

3. да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.

Чл. 16. Клиентът има право:

1. Да получава актуална и вярна информация от сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД

2. Да получи стоката, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия.

3. Да се откаже от договора при условията на чл. 8.

 

X. Отговорност и санкции

Чл. 17. В случай на отказ от договора извън случая на чл. 8, клиентът дължи обезщетение на „ЛМ ФЕШЪН” ООД  за всички вреди и пропуснати ползи.

Чл. 18. „ЛМ ФЕШЪН” ООД дължи на клиента обезщетение за всички вреди, причинени на клиента умишлено или в следствие на груба небрежност.

 

XI. Защита на интелектуалната собственост

Чл. 19. Всички елементи на съдържанието на сайта на „ЛМ ФЕШЪН” ООД, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 20. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

 

XII. Прекратяване на договора

Чл. 21. Договор между клиента и „ЛМ ФЕШЪН” ООД може да бъде прекратен:

1. едностранно от „ЛМ ФЕШЪН” ООД без уведомяване при условията на чл. 3.4..

2. едностранно от „ЛМ ФЕШЪН” ООД с едноседмично писмено предизвестие, което може да бъде извършено и чрез електронна поща.

3. по взаимно писмено съгласие на страните

4. едностранно от клиента при условията на чл. 8

 

XIII. Разваляне на договора

Чл. 22. При неизпълнение на някое от задълженията по този договор, изправната страна има право да развали договора едностранно с 7 /седем/ дневно писмено предизвестие.

Чл. 22.1. В случай на разваляне на договора по предходния член, страната която не е изпълнила задълженията си дължи на изправната страна връщане на всичко, което е получила във връзка с договора и изпълнението на настоящите общи условия.

 

XIV. Форсмажорни обстоятелства

Чл. 23. Страните по настоящите Общи условия не отговарят за неизпълнението  на договора, причинено в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила по смисъла на тези Общи условия е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договор между„ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента, което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди, загуби, както и да уведоми писмено другата страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението, същата губи право да се позовава на непреодолима сила. За времетраенето на непреодолимата сила изпълнението на задълженията по Договора между  „ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента се спира.

 

XV. Допълнителни разпоредби

Чл. 24 В случай че някоя от клаузите или разпоредбите на тези Общи условия в даден момент се окаже недействителна или нищожна или по друг начин се окаже неприложима спрямо някоя юрисдикция, то тази клауза се отделя от настоящите Общи условия, така че действителността или приложимостта на останалите клаузи или разпоредби и смисълът на настоящите Общи условия и намерението на страните по тях да не бъдат засегнати от тази недействителност или неприложимост. Нищожността на отделна клауза няма да води до нищожност на тези Общи условия, като нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед  действителната обща воля на страните

Чл. 25. Настоящият Общи условия и договорите, сключени между „ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, породени от договор, сключен между„ЛМ ФЕШЪН” ООД и Клиента или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 26. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.

Затвори (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Търси

Моята количка

Количката Ви е празна
Пазарувайте сега